Goat Wall near Mazama, WA

photo by Chris Metz

  1. statementofporpoise reblogged this from chrismetz
  2. chrismetz posted this